Du er her: Hovedsiden  >  Hovuddel 1  >  Hovuddel 1  >  TIL LÆREREN  >  Vurdering  >  Nytt om vurdering i grunnskolen
   
  TIL LÆREREN
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nytt om vurdering i grunnskolen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift til opplæringsloven, og denne forskriften trådte i kraft 1. august 2006.

Du kan laste ned hele forskriften ved å klikke deg inn på dette nettstedet: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060623-0724.html


De viktigste endringene i den nye forskriften er følgende:
  • Nye forskriftsbestemmelser på grunn av innføringen av Kunnskapsløftet, herunder nye begreper og bestemmelser om overgang fra L97 til Kunnskapsløftet.
  • En del oppryddings- og redigeringsarbeid samt enkelte tekniske og språklige endringer med tanke på å gjøre forskriften mer brukervennlig. Dette gjelder særlig kapittel 1 og 3 for grunnskolen.

Av innholdsmessige endringer peker de spesielt på følgende:
  • Underveisvurdering og sluttvurdering er innført som begrep. Det er klargjort at vurdering med og uten karakter er to forskjellige vurderingsmåter (kapittel 3)
  • Formuleringen for vurdering uten karakter i grunnopplæringen er endret slik at både kompetansemålene i fagene og til de øvrige målene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nevnt uttrykkelig som gjenstand for vurdering (§ 3-4). Utdanningsdirektoratet presiserer at grunnskolene i sin kontakt med heimen, bl.a. om denne vurderingen, må legge til rette for at det oppstår god kommunikasjon. Dette kan innebære at skolen må vurdere om det er behov for bruk av for eksempel tolk i spesielle tilfelle.
  • Bestemmelse om varsling i forbindelse med vurdering er endret slik at varsel kun skal gis når det er fare for at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter (§ 3-10).
  • Bestemmelsen om standpunktvurdering er samordnet slik at der er faglærer som setter selve karakterene, mens det er rektor som er ansvarlig for at dette gjøres på rett grunnlag (§ 3-11).

Den nye forskriften samstemmer i all hovedsak med det vi skriver om vurdering i ressurspermen. Unntaket er § 3-10 om varsling. Tidligere var det slik at skriftlig varsel skulle gis dersom standpunktkarakteren sto i fare for å bli satt ned i forhold til siste terminkarakter. I følge den nye forskriften skal varsel kun gis når eleven står i fare for å ikke få termin- eller standpunktkarakter.

I tillegg til forskriften (som legger de viktigste føringene for vurdering i grunnskoleopplæringen) har Utdanningsdirektoratet skrevet et brev til Kunnskapsdepartementet der de redegjør for pågående utviklingsarbeid med vurdering. De har også utarbeidet en omtale av vurdering i grunnopplæringen i LK06. Der konkluderer de med at det er tydelig behov for et økt fokus på og en styrking av arbeidet med vurdering i grunnopplæringen.

Både brevet og omtalen finner du her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=1808
« Tilbake